കുറച്ചു മാസങ്ങള്ക്കു മുന്പേ, ഞാനും കുറച്ചു സുഹൃത്തുക്കളും ചേറ്ന്നു, കേരളത്തിന്റ്റെ തെക്കു വടക്കു, ഏകദേശം ൧൨൦൦ കിലോമീറ്റര് ദൂരം കാല് നടയായി സഞ്ചരിച്ചു. ഈ യാത്രയ്ക്കു ഔപചാരികമായി സംഘാടനയും പ്രസ്ഥാവിത ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, ഇതില് എനിക്കുള്ള പങ്കിനു സ്വാര്ഥ വശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഞാന് ജനിച്ചുവളര്ന്ന നാടും, എന്റ്റെ സംസ്കാരത്തേയും പശ്ചാത്തലത്തേയും നേരിട്ടു കാണണം എന്ന ആഗ്രഹം. ൪൪ ദിവസം വേണ്ടി വന്ന ഈ പതയാത്രയില് അത്യധികം ആധിതേയ മര്യാദയും അത്യധികം അപമര്യാദയും കണ്ടുമുട്ടുവാന് കഴിഞ്ഞു. ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു […]

Posted at 4:41 pm on ഏപ്രില്‍ 29, 2009 | ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ | Filed Under: culture,Travel | Continue reading

Mummy

“Mummy”, she said. Without feeling. Almost a prosaic recital, of a dream long given up. Habit likely formed at lunchtime, being fed and pampered by mummy. Swallowing the lump that formed at the back of my throught, I asked the little girl again: “curry idette mole ?” -> “some more curry, love ?”. “Venda”, she […]

Posted at 7:10 am on ഓഗസ്റ്റ് 6, 2008 | 1 comment | Filed Under: Uncategorized | Continue reading

ആമുഖം

This Blog is now defunct.
See: http://85.88.27.205/~cherry/
Please update your bookmarks and thanks for reading!

വിഭാഗങ്ങള്‍